Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Homogènia

Una espècie forma masses homogènies en una estació si aquesta ocupa, en àrea basal, al menys un 80%. En el mateix sentit, diem que una massa de planifolis és homogènia si la suma dels seus percentatges en àrea basal és igual o superior al 80%; en cas contrari, diem que és una massa homogènia de coníferes.

Enllaç permanent: Homogènia - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Fullaraca | Glossari Terminologia forestal | Increment anual del volum amb escorça >