Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Increment anual del volum amb escorça

IAVE (dm3/any)

Creixement mitjà del volum amb escorça d'un conjunt d'arbres en un any. Pel càlcul de l'IAVE d'un arbre cal la informació del volum amb escorça actual i del volum amb escorça fa 5 anys. El càlcul només es duu a terme si hi ha informació de camp de les variables necessàries: diàmetre normal, alçada, creixement de fusta dels darrers 5 anys i del coeficient de forma. El diàmetre normal de fa 5 anys es calcula restant al diàmetre normal actual l'increment dels darrers 5 anys. L'alçada es dedueix coneixent com es relaciona el diàmetre normal i l'altura dels arbres; d'aquesta manera, coneixent el diàmetre normal fa 5 anys, es dedueix quina era l'alçada fa 5 anys per a aquest arbre. Per al càlcul del volum amb escorça vegeu-ne l'explicació més endavant.

Enllaç permanent: Increment anual del volum amb escorça - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Homogènia | Glossari Terminologia forestal | Índex d’àrea foliar >