Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya

MCSC

Té com a objectiu la cartografia de les cobertes del sòl de Catalunya a una escala detallada. La delimitació de les àrees es fa a partir de fotointerpretació i digitalització sobre pantalla d'ordinador, la qual cosa permet utilitzar altres elements de cartografia digital com a suport directe al procés. El material de base de la fotointerpretació són els ortofotomapes 1:25000 en color natural de l'ICC, utilitzats en format digital (píxel de 2,5 m). L'escala de treball està al voltant d'1:3000, i la superfície mínima de digitalització és de 500 m2. Per a dur a terme aquesta tasca s'utilitza el SIG MiraMon, desenvolupat al CREAF.

Les cobertes que distingeix el MCSC són:

 • Forestal, se subdivideix en:
  • Bosc: Inclou les categories arbrat dens, arbrat clar i repoblacions. Terreny amb un recobriment de capçades d’espècies arbòries igual o superior al 5%. Inclou repoblacions forestals, perxades de castanyer i plantacions de plàtan o de pollancre (o altres espècies de creixement ràpid). La vegetació de les urbanitzacions amb més d’un 5% de recobriment d’espècies arbòries s’inclou també en aquesta categoria.
   • Bosc dens: terreny amb un recobriment de capçades d’espècies arbòries igual o superior al 20%. Fisiognomia real de bosc.
   • Bosc clar: terreny amb un recobriment de capçades d’espècies arbòries igual o superior al 5% i inferior al 20%. El sotabosc pot estar format per matolls o espècies herbàcies en qualsevol proporció.
   • Repoblacions (recents): terreny amb un recobriment de capçades d’espècies arbòries igual o superior al 20%. La mida petita dels arbres permet reconèixer per fotointerpretació el marc de plantació i/o la de l’aterrassament del terreny i per tant el seu origen.
  • Matollars: terreny amb un recobriment de capçades d’espècies arbustives igual o superior al 20% i amb un recobriment de les espècies arbòries inferior al 5%. La resta del terreny pot estar recobert d’espècies herbàcies o pot estar nu (per exemple, roquissars o tarteres).
  • Prats i herbassars: terreny amb un recobriment d’espècies herbàcies igual o superior al 20%; el recobriment de capçades de les espècies arbòries ha de ser inferior al 5% i el recobriment de les espècies arbustives inferior al 20%. La resta del terreny ha d’estar nu (per exemple roquissars o tarteres).
  • Aigües continentals: terreny ocupat per làmines d’aigua (llacs, embassaments, rius o canals).
  • Glaceres i neus permanents: terreny constituït per glaceres i neus permanents.
  • Roquissars: terreny constituït per roques amb un recobriment d’espècies herbàcies inferior al 20% i un recobriment d’espècies arbustives i arbòries inferior al 5%.
  • Tarteres: terreny, al flanc d'una montanya, cobert de pedres despreses del cim amb un recobriment d’espècies herbàcies inferior al 20% i un recobriment d’espècies arbustives i arbòries inferior al 5%.
  • Platges: terreny constituït per sorrals vora el mar.
  • Vegetació d’aiguamolls: terreny amb un recobriment d’espècies d’aiguamolls igual o superior al 20%.
  • Incendis 1993: terreny corresponent a incendis detectats per fotointerpretació en la coberta forestal. Aquests incendis són just anteriors a la fotografia aèria que s'ha utilitzat en la confecció de les ortofotos.
 • No forestal, se subdivideix en:
  • Zones urbanitzades: terreny amb edificacions i amb un recobriment arbori, arbustiu i herbaci inferior al 20%.
  • Pedreres: terreny completament nu degut a l'extracció de pedres d’una mina en explotació a cel obert (pedrera activa o recentment abandonada).
  • Zones nues: terreny completament nu degut a alguna pertorbació (carretera en construcció, zones erosionades).
  • Vies de comunicació: terreny corresponent a infrestructures viàries amb una amplada superior a 10 m i una longitud superior a 50 m (carreteres, autopistes).
  • Zones esportives i lúdiques: terreny corresponent a zones destinades a l'esport o al lleure.
  • Conreus: terrenys sembrats d’herbàcies i/o llenyoses anuals o plurianuals amb forta intervenció humana. Els prats de dall estan inclosos en aquest apartat. Les plantacions d’espècies arbòries de creixement ràpid per aprofitament de fusta no queden incloses en aquest apartat.

A les taules on es donen dades de les cobertes del sòl s'han creat tres categories que agrupen diverses cobertes del MCSC:

 • Improductiu natural: inclou les següents cobertes forestals: aigües continentals, glaceres i neus permanents, roquissars, tarteres i platges.
 • Altres: inclou les cobertes forestals: incendis 1993 i vegetació d'aiguamolls.
 • Improductiu artificial: inclou totes les cobertes no forestals excepte els conreus.

Enllaç permanent: Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Indicador dendromètric | Glossari Terminologia forestal | Massa específica foliar >