Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Producció de branques

(t/ha/any)

Biomassa de branques (en pes sec) per unitat de superfície produïda en un any. Es calcula com la diferència de biomassa de branques actual i la que hi havia 5 anys abans, dividida pel temps transcorregut (5 anys).

Enllaç permanent: Producció de branques - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Presència | Glossari Terminologia forestal | Producció de fusta >