Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Producció de fusta

PF (m3/ha/any o t/ha/any)

Volum o biomassa (en pes sec) de fusta del tronc per unitat de superfície produïda en un any. Es calcula com la diferència de biomassa o volum de fusta actual i la que hi havia 5 anys abans, dividida pel temps transcorregut (5 anys).

Enllaç permanent: Producció de fusta - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Producció de branques | Glossari Terminologia forestal | Producció d'escorça >