Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Recobriment arbori

RC (%)

Recobriment que fa referència a l'estrat arbori. Es calcula com a suma de l'àrea de la capçada de cada un dels arbres de l'estació de mostreig en relació amb la superfície de mostreig.

Enllaç permanent: Recobriment arbori - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Recobriment | Glossari Terminologia forestal | Regeneració >