Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Esdeveniment equiprobable

m Esdeveniment que té la mateixa probabilitat d’ocórrer que un o altres fets determinats. Per exemple, en el llançament d’una moneda, la probabilitat que surti cara o creu és la mateixa: ½. (probabilitat)

Enllaç permanent: Esdeveniment equiprobable - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Esdeveniment | Glossari Estadística | Esdeveniment impossible >