Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Esperança matemàtica

f Valor esperat com a resultat d'un experiment aleatori que es repeteix un nombre elevat de vegades. Si tots els esdeveniments tenen la mateixa probabilitat, el valor esperat és la mitjana aritmètica. Es calcula sumant o integrant, sobre tots els valors possibles d'una variable aleatòria, els productes d'aquests valors per les seves probabilitats. (probabilitat)

Enllaç permanent: Esperança matemàtica - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Esdeveniment segur | Glossari Estadística | Estadìstic >