Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Mediana

f Valor situat en el centre d’un conjunt de dades observades, ordenades de menor a major. Per tant, té el mateix nombre de valors tant per sobre com per sota. En el cas que el nombre de valors sigui parell, es pren com a mediana la mitjana aritmètica dels dos valors centrals. (estadística descriptiva)

S'anomena mediana d'un distribució estadística el valor de la variable tal que la freqüència absoluta dels valors més petits que ell és igual a la freqüència absoluta dels valors més grans que ell. Es representa per M [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Mediana - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Marc mostral | Glossari Estadística | Mesura de dispersiò >

Novetats