Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Marc mostral

m Relació o llista d’elements de la població utilitzada per seleccionar la mostra, és a dir, la font d’on s’extraurà la mostra (població investigada). (inferència estadística)

Enllaç permanent: Marc mostral - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Interval de classe | Glossari Estadística | Mediana >