Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Nivell de confiança

m Probabilitat que el valor vertader del paràmetre poblacional que es vol estudiar estigui dins l’interval, l’estadístic mostral menys-més l’error mostral. (inferència estadística)

Enllaç permanent: Nivell de confiança - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Mostra | Glossari Estadística | Paràmetre poblacional >