Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Error mostral

m Mesura de la precisió o exactitud dels resultats obtinguts mitjançant una mostra. Està determinat pel tipus de disseny mostral seleccionat, la grandària de la mostra, el nivell de confiança utilitzat i la variància de la població. (inferència estadística)

Enllaç permanent: Error mostral - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Enquesta | Glossari Estadística | Error no mostral  >

Novetats