Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Possibilitat

Potència perquè alguna cosa existeixi o esdevingui, capacitat per fer o no alguna cosa.

Enllaç permanent: Possibilitat - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Positivisme | Glossari Filosofia | Postulat >