Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Postulat

Proposició fonamentada que s’admet sense proves i que és necessària per altres raonaments.

Enllaç permanent: Postulat - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Possibilitat | Glossari Filosofia | Pragmatisme  >