Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Validesa

És l’existència justificada d’un principi. Implica una certa veritat objectiva.

Enllaç permanent: Validesa - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Transcendència | Glossari Filosofia | Valor >