Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Verificar

Comprovar experimentalment la veritat o falsedat d’un enunciat.

Enllaç permanent: Verificar - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Valor | Glossari Filosofia | Veritat >