Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Etapes de producció, transformació i distribució

Totes les fases que van des de la producció primària d'un aliment fins a la venda o el subministrament a la persona consumidora final, ambdues incloses, i, quan afectin la seguretat alimentària, totes les fases de la producció, la fabricació i la distribució de pinsos.

Enllaç permanent: Etapes de producció, transformació i distribució - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Esterilització | Glossari Manipulador d'aliments | Evaporació >