Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Granit

Roca plutònica cristal•lina amb textura equigranular; composta per quars, feldspat alcalí i en menor importància mica, plagiòclasi i hornblenda. El quars és de color gris i es presenta en grans irregulars, els feldspats alcalins posseeixen colors variables (blanc, rosa o vermellós), i els cristalls són més regulars. La biotita es presenta en làmines hexagonals, fàcilment exfoliables. La gènesi del granit constitueix, encara avui, un dels problemes fonamentals de la geologia. Afloren com a masses intrusives amb diferents formes. Les masses més grans formen els batòlits. Universalment estès, és molt emprat en construcció, pavimentació i ornamentació.

Enllaç permanent: Granit - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Fusta | Glossari Materials de construcció | Guix >