Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Advecció

a) Transport de calor per mitjà del moviment horitzontal de l'aire. b) Aquest mateix moviment.

Enllaç permanent: Advecció - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Adiabàtiques seques | Glossari Meteorologia | Aerodinàmica >

Novetats