Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Atmosfera lliure

La totalitat de l'atmosfera, llevat de les capes més immediatament properes a la superfície terrestre. Se la designa sovint amb el nom d'alta atmosfera, però la designació atmosfera lliure sembla més adequada.

Enllaç permanent: Atmosfera lliure - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Atmosfera homogènia | Glossari Meteorologia | Atmosfera tipus >

Novetats