Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Atmosfera homogènia

Atmosfera hipotètica, de densitat i temperatura uniformes, iguals a les de l'atmosfera real en la seva capa inferior, i que exerciria pel seu pes la mateixa pressió que s'observa en aquesta capa (hipòtesi d'incompressibilitat). La seva alçària promitja, per a una temperatura de 0°C, és de 7991 metres. L'atmosfera homogènia és un element important de referència en els càlculs de l'extinció de la llum.

Enllaç permanent: Atmosfera homogènia - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Atmosfera de Rayleigh | Glossari Meteorologia | Atmosfera lliure >

Novetats