Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Climograma

Esquema senzill, numèric o gràfic, del clima d'una localitat. Numèricament, el climograma és una reunió de xifres disposades a tall de fórmula i que donen els valors promitjos i extrems dels elements meteorològics. Gràficament, pot ésser una línia poligonal tancada, els vèrtex de la qual corresponen als mesos successius i donen, en un sistema de coordenades cartesianes, dos dels elements més importants del clima.

Enllaç permanent: Climograma - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Climatologia | Glossari Meteorologia | Clotada depressionària >

Novetats