Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Eòlic

Adj. S'aplica a l'acció del vent, en particular als efectes de la seva acció continuada (p. ex., erosió eòlica).

Enllaç permanent: Eòlic - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Envelliment d'una massa d'aire | Glossari Meteorologia | Equació de Poisson >

Novetats