Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Quasi

Prefix freqüentment usat davant un adjectiu, per a indicar que la condició expressada per aquest es compleix aproximadament, però no exactament (depressió quasi- estacionaria; oscil•lació quasi-periòdica).

Enllaç permanent: Quasi - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Quantitat d'aigua que 1 m3 d'aire inspirat pot sostreure a l'aparell respiratori, suposant que la seva temperatura pu | Glossari Meteorologia | Radiació >

Novetats