Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Stratus (Símbol, St)

Núvol inferior, constituït per un mantell nuvolós uniforme, anàleg a una boira, però que no toca a terra.

Enllaç permanent: Stratus (Símbol, St) - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Stratocúmulus (Símbol, Sc) | Glossari Meteorologia | Subestratosfera >

Novetats