Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses

Actuacions, establiments o instal•lacions que pels seus efectes especialment negatius, requereixen la intervenció i control específic de l'administració pública. Activitats molestes són aquelles que incomoden pels sorolls o vibracions que produeixen, o pels fums, gasos, olors, boires, pólvores en suspensió, o substàncies que eliminen. Les insalubres són aquelles que donen lloc a despreniment o evacuació de productes que puguen resultar directa o indirectament perjudicials per a la salut humana. I, finalment, es defineixen com a perilloses les activitats consistents a fabricar, manipular, expendre o emmagatzemar productes susceptibles d'originar riscos greus per explosions, combustibles, radiacions o uns altres d'anàloga importància per a les persones o béns.

Enllaç permanent: Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Accessos urbans | Glossari Ordenació del territori | Aigües interiors >