Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Connectivitat

Qualitat d'un lloc o un territori per a ser accessible i relacionar-se amb uns altres a través dels diferents mitjans de transport. Pot quantificar-se a partir del coneixement de les estructures de comunicació existents i de l'organització del transport públic.

Enllaç permanent: Connectivitat - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Comunitat autònoma | Glossari Ordenació del territori | Contaminació urbana >