Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Cooperació territorial

Activitats de realització conjunta i voluntària entre ens territorials, siguin del mateix nivell polític-administratiu o diferents.

Enllaç permanent: Cooperació territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Contaminació urbana | Glossari Ordenació del territori | Corporació local >