Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Corporació local

Conjunt de persones que adopten la condició formal de membres de l'òrgan polític col•legiat en el seu nivell més bàsic. El seu objectiu és la consecució i defensa d'uns interessos comuns i participar en la seua administració. Els seus representants els tria la ciutadania.

Enllaç permanent: Corporació local - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Cooperació territorial | Glossari Ordenació del territori | Costa >