Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Difusió espacial

Propagació o divulgació d'una novetat, una notícia, una moda , un coneixement o una actitud d'un lloc a uns altres. Perquè es materialitza un procés d'aquest tipus és necessària l'existència d'un focus en el qual s'origina, d'un conjunt potencial de receptors, de canals de comunicació entre el punt emissor i els receptors, i d'un període de temps variable en cada cas.

Enllaç permanent: Difusió espacial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Desequilibris territorials | Glossari Ordenació del territori | Directrius territorials >