Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Domini públic

Béns que disposen les administracions per a satisfer les finalitats que tenen assignats. El territori de domini públic és inembargable i invendible i formen part d'aquest concepte els rius i llacs, la zona marítima-terrestre i el propi espai marítim, les muntanyes públiques i qualssevol uns altres que es consideren necessaris per a mantenir les condicions naturals, així com el conjunt de vies públiques; també ho són els ports i aeroports per les seues funcions bàsiques al servei públic.

Enllaç permanent: Domini públic - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Distància | Glossari Ordenació del territori | Domini públic marítim-terrestre >