Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Estructura urbana

Conjunt d'elements, formals i funcionals, entesos sincrònicament i considerats primordials en la conformació d'una ciutat i la seua immediata perifèria, partint del principi que dits components es troben interrelacionats i formen part d'un tot.

Enllaç permanent: Estructura urbana - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Estructura territorial | Glossari Ordenació del territori | Figura de planejament >