Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Intermodalitat

Expressió utilitzada per a al•ludir a la regulació de les relacions entre maneres de transport.

Enllaç permanent: Intermodalitat - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Informació urbanística | Glossari Ordenació del territori | Internacionalització >