Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Internacionalització

Procés que implica la superació dels límits dels estats com a escenari dels esdeveniments econòmics, socials polítics.

Enllaç permanent: Internacionalització - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Intermodalitat | Glossari Ordenació del territori | Legislació urbanística >