Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Model urbà

Interpretació sintètica de la realitat urbana en dos vessants; d'una banda, un ordre desitjat o proposat per a una ciutat com a opció de futur que pretén corregir els problemes i desajustaments generats en el present; per una altra, és una formulació analítica simplificada de la realitat ciutadana existent, tant del casc urbà com de la seua perifèria més immediata, que facilita la seua anàlisi des de diverses perspectives o la intervenció sobre ella.

Enllaç permanent: Model urbà - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Model territorial | Glossari Ordenació del territori | Municipi >