Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Municipi

Entitat local bàsica de l'organització territorial de l'estat. Institució política representativa dotada d'autonomia per a la gestió dels interessos de la col•lectivitat corresponent i, en conseqüència, de personalitat jurídica i plena capacitat per a l'acompliment de les seues funcions. L'atribució de les seues competències municipals emana de la legislació de l'estat i de les comunitats autònomes.

Enllaç permanent: Municipi - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Model urbà | Glossari Ordenació del territori | Ordenació del territori >