Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Ordenació urbana

Voluntat i acció de disposar adequadament els diversos components físics i funcionals que formen el fet humà. Pràcticament és sinònim d'urbanisme “”.

Enllaç permanent: Ordenació urbana - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Ordenació rural | Glossari Ordenació del territori | Organització de l'espai >