Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Periurbanizació

Procés de creixement demogràfic, edificatori i de l'activitat econòmica que es produeix al voltant de les ciutats convencionals. Aquesta dinàmica genera la creació d'àrees periurbanes on una sèrie de trets com les grans extensions d'adossats, la construcció d'alguns blocs per pisos en altura, l'ocupació dels sectors pròxims a la xarxa viària d'accés a les ciutats, la proliferació de sòl destinat a indústria i magatzems, així com la instal•lació de milers de nous residents són elements destacats de la transformació d'un espai que, no obstant açò, pot conservar certs vestigis del seu passat rural.

Enllaç permanent: Periurbanizació - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Perifèria urbana | Glossari Ordenació del territori | Pla de desenvolupament >