Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Pla director

Figura de planejament poc detallada, principalment plans territorials supralocals, amb freqüència vinculants per al planejament general municipal.

Enllaç permanent: Pla director - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Pla de desenvolupament | Glossari Ordenació del territori | Pla director territorial de coordinació (pdtc) >