Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Pla director territorial de coordinació (pdtc)

Figura de planejament territorial establida per la legislació urbanística preconstitucional que estableix unes directrius territorials que han de ser desenvolupades per figures de planificació més específiques. El PDTC distribueix geogràficament les activitats i usos prioritaris del sòl, assenyalant les àrees que hagin de ser objecte de limitacions específiques, les mesures amb vista a la protecció dels recursos naturals, del medi ambient i del patrimoni històric-artístic, així com la localització de les infraestructures bàsiques relatives a les comunicacions, proveïment d'aigua, sanejament o energia, fins a completar un concret model territorial al que haurà d'acomodar-se el desenvolupament ulterior de l'àmbit planificat.

Enllaç permanent: Pla director territorial de coordinació (pdtc) - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Pla director | Glossari Ordenació del territori | Pla especial >