Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Pla especial

Instrument urbanístic considerat planejament de desenvolupament, i d'utilització oberta a diferents finalitats per a completar i complementar el planejament general, encara que sense capacitat de classificar sòl ni d'adoptar mesures d'ordenació integral. Aquesta figura de planejament és utilitzada des de la qualificació de petites àrees urbanes, al desenvolupament de determinades infraestructures, o com a instrument d'ordenació supramunicipal. Els més difosos són: els Planes Especials de Reforma Interior (PERI), els Planes Especials de Conjunts Històrics, els Planes Especials de Protecció i/o millora del mitjà físic i el mitjà rural, i els Planes Especials d'Infraestructures.

Enllaç permanent: Pla especial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Pla director territorial de coordinació (pdtc) | Glossari Ordenació del territori | Pla general d'ordenació municipal >