Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Pla general d'ordenació municipal

És una figura de planejament urbanístic bàsica per a l'ordenació integral del terme municipal d'Espanya. Ha d'establir un model d'ordenació o estructura general i orgànica del territori, consistent en la fixació dels diferents usos del sòl, mitjançant la zonificació, i els sistemes generals (viari, equipaments i espais públics).

Enllaç permanent: Pla general d'ordenació municipal - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Pla especial | Glossari Ordenació del territori | Pla Nacional d'Ordenació >