Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Planejament de desenvolupament

Conjunt de figures d'ordenació establides en la legislació urbanística per a ampliar, detallar o ajustar les determinacions del planejament general. Són considerats com a tals el pla parcial, el programa d'actuació urbanística, l'estudi de detall i els plans especials.

Enllaç permanent: Planejament de desenvolupament - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Pla Nacional d'Ordenació | Glossari Ordenació del territori | Planejament estratègic >