Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Planejament territorial

Expressió pràcticament sinònima d'ordenació del territori i que està referida, per tant, a àmbits supramunicipals. La legislació del sòl espanyola ho defineix com el Pla Nacional d'Ordenació i el Pla Director Territorial de Coordinació (PDTC). El planejament territorial, amb l'entrada de les competències a les diferents comunitats autònomes espanyoles, ha passat a denominar-se de diferent forma, entre les quals destaquen: directrius d'ordenació territorial, pla territorial general, pla territorial parcial, pla insular, pla amb incidència territorial.

Enllaç permanent: Planejament territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planejament general | Glossari Ordenació del territori | Planejament urbanístic >