Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Planificació indicativa

Orientació liberal de la planificació econòmica pública, que se situa a mig camí entre la planificació centralitzada o planificació imperativa practicada pels països de règim comunista i els governs autàrquics no democràtics i el laissez faire al teòric lliure mercat. Es diferencia de la planificació centralitzada que obliga exclusivament al sector públic i no a l'economia privada.

Enllaç permanent: Planificació indicativa - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Planificació física | Glossari Ordenació del territori | Planificació reglada >