Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Política de sòl

Accions públiques relacionades amb la propietat i gestió del sòl en les àrees urbanes. Les actuacions solen anar encaminades a un control de l'ús privat dels terrenys i a l'adquisició pública del sòl, ja sigui per a la conformació de la xarxa viària, dels equipaments urbans i serveis públics, o sigui per a aconseguir un patrimoni públic de sòl que permet dur a terme una política d'habitatge públic o el desenvolupament del sòl productiu.

Enllaç permanent: Política de sòl - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Platja | Glossari Ordenació del territori | Política regional >