Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Política urbana

Acció pública destinada a la regularització, impuls i execució de millores urbanes generalitzades. També fa referència a les actuacions en nuclis urbans per part de nivells polític-administratius supralocals.

Enllaç permanent: Política urbana - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Política territorial | Glossari Ordenació del territori | Polo de desenvolupament >