Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Qualificació del sòl

Determinació del planejament urbanístic consistent a detallar o establir detalladament la destinació del sòl prèviament classificat. Amb ella es determinen els usos i l'edificabilitat (intensitat d'ocupació pro edificacions i tipologies edificatòries que han de realitzar-se en cada tipus de sòl).

Enllaç permanent: Qualificació del sòl - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Província | Glossari Ordenació del territori | Qualitat ambiental >