Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Regió

Porció de la superfície terrestre que presenta uns trets diferenciats, posseeix uns senyals d'identitat pròpies i és el resultat de processos d'individualització al llarg del temps, sent considerada una escala intermèdia. Àmplia àrea estesa per diversos estats o que engloba diferents països amb característiques similars i localització pròxima.

Enllaç permanent: Regió - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Rambla | Glossari Ordenació del territori | Regió urbana >