Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Rurbano

Espai situat en les proximitats d'una ciutat caracteritzat per la barreja d'elements del paisatge rural (parcelari agrari, hortes o masies) i altres generats per la urbanització (nous habitatges per a actius no agraris, zones industrials, infraestructures i equipaments voluminosos).

Enllaç permanent: Rurbano - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Riscos | Glossari Ordenació del territori | Sanejament urbà >